Ներպետական

ՀՀ Սահմանադրություն
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՀՀ օրենք
Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին ՀՀ օրենք
Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին ՀՀ օրենք
Կրթության մասին ՀՀ օրենք
Զբաղվածության մասին ՀՀ օրենք
Սոցիալական աջակցության մասին ՀՀ օրենք
Պետական կենսաթոշակների մասին ՀՀ օրենք
Պետական նպաստների մասին ՀՀ օրենք
ՀՀ կառավարության որոշում բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին
ՀՀ կառավարության որոշում բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման չափորոշիչները հաստատելու մասին
ՀՀ կառավարության որոշում անձի ֆունկցիոնալության գնահատման կարգը հաստատելու մասին
ՀՀ կառավարության որոշում անձի ֆունկցիոնալության գնահատման չափորոշիչները և գործիքները հաստատելու մասին
ՀՀ կառավարության որոշում ծառայությունների անհատական ծրագրերը կազմելու և իրականացնելու կարգը հաստատելու մասին
ՀՀ կառավարության որոշում անձնական օգնականի ծառայություն տրամադրելու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին
ՀՀ կառավարության որոշում խելամիտ հարմարեցումներ ապահովելու կարգը սահմանելու մասին
Լրացուցիչ՝ իրավական ակտեր կարող եք գտնել հղումով

Միջազգային

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր
Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիր
Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագրի թիվ 5 ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն`«Հաշմանդամություն ունեցող անձինք»
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենիցա
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտեի թիվ 1 ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն՝ Օրենքի առաջ հավասարություն (հոդված 12)
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտեի թիվ 2 ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն՝ Մատչելիություն (հոդված 9)
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտեի թիվ 3 ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն՝ Հաշմանդամություն ունեցող կանայք և երեխաներ (հոդված 6)
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտեի թիվ 4 ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն՝ Ներառական կրթության իրավունքը (հոդված 24)
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտեի թիվ 5 ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն՝ Անկախ կյանքի իրավունք (հոդված 19)
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտեի թիվ 6 ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն՝ Հավասարություն և անխտրականություն (հոդված 5)
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտեի թիվ 7 ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն՝ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ներառյալ, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասնակցությունը Կոնվենցիայի մշտադիտարկման իրականացման գործում՝ իրենց ներկայացնող կազմակերպությունների միջոցով (հոդված 4.3, 33.3)
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտեի թիվ 8 ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն՝ Աշխատանք և զբաղվածություն (հոդված 27)
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատության և անվտանգության վերաբերյալ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտեի Ուղեցույց
Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա
Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոմիտեի թիվ 18 ընդհանուր հանձնարարական՝ «Հաշմանդամություն ունեցող կանայք»
Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիա
Երեխայի իրավունքների կոմիտեի թիվ 9 ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն՝ «Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքներ»
Երեխայի իրավունքների կոմիտեի թիվ 14 ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն՝ «Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքներ»Երեխայի իրավունքը որպես առաջնահերթություն հաշվի առնելու իր լավագույն շահը։
Աշխատանքային միջազգային կազմակերպության թիվ 111 Կոնվենցիա - Խտրականություն (Աշխտանք և զբաղվածություն)
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության թիվ 168 հանձնարարական - Մասնագիտական վերականգնում և աշխատանք
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պրակտիկայի կանոնագիրք - Հաշմանդամության կառավարումը աշխատավայրում
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության թիվ WHA66.9 հանձնարարականը Հաշմանդամության վերաբերյալ
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության թիվ WHA74.8հանձնարարականը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար առողջության հնարավոր հասանելի մակարդակի վերաբերյալ
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիա
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների ժողովածու (2022 թ. Նոյեմբերի թարմացմամբ)
Եվրոպական սոցիալական խարտիա
Եվրոպայի Խորհրդի կոնվենցիան Կանանց նկատմամբ բռնության եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ դրա դեմ պայքարի մասին
Կենսաբանության եւ բժշկության նվաճումների կիրառման առնչությամբ մարդու իրավունքների և արժանապատվության պաշտպանության մասին կոնվենցիա. Մարդու իրավունքների եւ կենսաբժշկության մասին կոնվենցիա (չի վավերացվել Հայաստանի կողմից)
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ CM/Rec(2010)2 հանձնարարականը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար համայնքում ապրելու և ապաինստիտուցիոնալացման վերաբերյալ
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ CM/Rec(2009)9 հանձնարարականը աուտիզմ ունեցող երեխաների և երիտասարդների կրթության և սոցիալական ներառման վերաբերյալ
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ CM/Rec(2009)8 հանձնարարականը համընդհանուր դիզայնի միջոցով լիարժեք մասնակցության հասնելու մասին
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ CM/Rec(2009)6 հանձնարարականը 21-րդ դարում ծերացման և հաշմանդամության վերաբերյալ։ Կայուն շրջանակներ ներառական հասարակություն կյանքի առավել լավ որակ ապահովելու համար
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ CM/Rec(2011)14 հանձնարարականը քաղաքական և հանրային կյանքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության մասին
Կույրերի, տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող կամ ընթերցանության ֆունկցիայի այլ դժվարություններ ունեցող անձանց համար հրատարակված ստեղծագործությունների մատչելիությունը դյուրացնելու մասին